4th Nov. Devuthani Ekadashi, 5th Nov. Tulsi Vivah, 7th Nov. Dev Diwali (Sad Guru Nanak Dev ji Jayanti), 8th Nov. Purnima, 19th Nov. Ekadashi, 23rd Nov. Amaavasya


BSLND Header